Egzaminai ir jų vertinimas

Kiekvieno dalyko baigiamasis atsiskaitymas yra egzaminas, kurio užduotys yra iš viso praeito modulio kurso. Egzamino įvertinimas gali būti  teigiamas (5-10 balų) arba neigiamas (1-4 balai). Egzamino metu yra patikrinamos studento žinios apie pagrindines modulio temas, vertinam, kaip studentas geba suprasti, analizuoti bei pritaikyti teorines  ir praktines žinias.

Egzamino kalba yra tokia pati kaip ir modulio kalba. Egzamino įvertinimas - bendras balas už atsiskaitymą žodžiu, raštu ir/ar prezentaciją. Egzamino raštu trukmė ne mažiau 15 minučių vienam modulio kreditui. Egzamino žodžiu trukmė ne trumpiau kaip 30 min ir ne ilgiau kaip 90 min. Egzamino žodžiu įvertinimas studentui pasakomas iš karto po egzamino. Prezentacijos susideda iš dviejų dalių: pirma dalis - studentas pristato temą (trukmė ne mažiau 20 min.), antra dalis - laisva klausimų atsakymų forma. Vertinamos studento gebėjimas dirbti savarankiškai, temos išnagirinėjimas, daromos išvados. 

Egzamino metu yra vertinami studento pasiekti rezultatai modulyje, jo įgytos žinios, gebėjimas tas žinias pritaikyti praktikoje. Žinių įvertinimo sistema grindžiama vertinimo kriterijais ir proporcingumo principu. Studento žinios tikrinamos egzaminų metu, atliekant kursinius projektus, laboratorinius bei namų darbus, kitas užduotis. Šios žinios vertinamos pagal dešimtbalę vertinimo sistemą.

Egzamino įvertinimas gali būti nepatenkinams jeigu:

  • studentas neatvyko į egzaminą dėl nepateisinamų priežasčių;
  • iki nustatyo termino studentas neatsiskaitė už darbus;
  • studentas nesąžiningai ir negarbingai elgiasi egzamino metu.

Pirmą kartą gavus nepatenkinamą įvertinimą, studentas turi teisę perlaikyti egzaminą.

Lentelėje palyginti VGTU ir TUB įvertinimai:

TUBS

pažymys

VGTU pažymys

ETCS pažymys

Aprašymas

Gauvusių šį įvertinimą studentų  %

1.0

10

A

PUIKIAI: darbas atliktas be priekaištų, kelios nežymios klaidos

10 %

1.3

1.7

9

B

LABAI GERAI: darbas atliktas žymiai geriau nei vidutiniškai, kelios neesminės klaidos

25 %

2.0

2.3

8

C

GERAI: darbas atliktas geriau nei vidutiniškai, tačiau daug klaidų

30 %

2.7

7

3.0

3.3

6

D

SILPNAI: darbas geras, bet yra esminių klaidų

25 %

3.7

5

E

PATENKINAMAI: darbas tenkina minimalius reikalavimus

10 %

4.0

5.0

4

FX

NEPATENKINAMAI: darbas netenkina minimalių reikalavimų, reikia papildyti

5.0

3, 2, 1

F

LABAI BLOGAI: darbas neatliktas arba atliktas labai blogai

Kiekvienas dėstytojas pirmos paskaitos metu supažindina studentams su žinių vertinimo sistema. Viso modulio įvertinimas gali būti bendras įvertinimas už pasiekimus ir rezultatus viso semestro metu ir jį gali sudaryti dvi ar trys dalys

Trijų dalių egzamino pažymį sudaro: studento sukauptas įvertinimas už semestro metu atliktas studijų dalyko modulyje numatytas praktines užduotis; semestro metu vykusio tarpinio atsiskaitymo už teoriją įvertinimas; sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas. Pažymys apskaičiuojamas taip:

E=W1(A1x1 + A2x2 + ... + Anxn ) + W2(B1y1 + B2y2 + ... + Bmym ) + W3(C1z1 + C2z2 + ... + Ckzk)         

čia: E – studento egzamino pažymys pagal dešimties balų sistemą;

W1 – įvertinimo, sukaupto už atsiskaitymus semestro metu, svorio koeficientas;

W2 – įvertinimo, gauto už tarpinį atsiskaitymą semestro metu, svorio koeficientas;

W3 – įvertinimo, gauto už sesijos metu laikytą egzaminą, svorio koeficientas;

 (W1 + W2 + W3 =1.00)

A1, A2, ..., An – semestro metu numatytų atlikti praktinių užduočių svorio koeficientai ((A1 + A2 + ... + An = 1.00)   

xi – atskiros užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: x1 – kontrolinio darbo įvertinimas; x2 – namų darbo įvertinimas; x3 – laboratorinių darbų įvertinimas ir t. t.);

B1, B2, ..., Bm – tarpinio atsiskaitymo už teoriją užduočių svorio koeficientai (B1 + B2 + ... + Bm= 1.00);

yj – atskiros tarpinio atsiskaitymo užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: y1 – tarpinio atsiskaitymo pirmojo klausimo įvertinimas; y2 – tarpinio atsiskaitymo antrojo klausimo įvertinimas ir t. t.);

C1, C2, ..., Ck – sesijos metu laikyto egzamino užduočių svorio koeficientai(C1 + C2 + ... + Ck = 1.00 );

zj – atskiros egzamino užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: z1 – sesijos egzamino pirmojo klausimo įvertinimas; z2 – sesijos egzamino antrojo klausimo įvertinimas; z3 – sesijos egzamino uždavinio įvertinimas ir t. t.).

Dviejų dalių egzamino pažymį sudaro studento sukauptas įvertinimas už semestro metu atliktas studijų dalyko modulyje numatytas praktines užduotis ir sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas. Pažymys apskaičiuojamas taip:

E W1(A1x1 A2x2 ...Anxn ) W3(C1z1 C2z2 ...Ckzk ) ,

čia: E – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;

W1 - įvertinimo, sukaupto už atsiskaitymus semestro metu, svorio koeficientas;

W3 – įvertinimo, gauto už sesijos metu laikytą egzaminą, svorio koeficientas (W1 W3 1,00);

A1, A2, ..., An – semestro metu numatytų atlikti praktinių užduočių svorio koeficientai

(A1 A2 ...An 1,00);

xi – atskiros užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: x1 kontrolinio darbo

įvertinimas; x2 – namų darbo įvertinimas; x3 laboratorinių darbų įvertinimas ir t. t.);

C1, C2, ..., Ck – sesijos metu laikyto egzamino užduočių svorio koeficientai

(C1 C2 ... Ck 1,00);

zj – atskiros egzamino užduoties įvertinimas pagal dešimties balų sistemą (pvz.: z1 sesijos egzamino pirmojo klausimo įvertinimas; z2 – sesijos egzamino antrojo klausimo įvertinimas; z3 sesijos egzamino uždavinio įvertinimas ir t. t.).

Egzamino sudėtines dalis ir jų svorio koeficientų vertes nustato studijų dalyko modulį sudariusi katedra. Teigiamu pažymiu egzaminas įvertinamas, jei studento sukauptas įvertinimas už semestro metu atliktas studijų dalyko modulyje numatytas praktines užduotis atitinka bent minimalius reikalavimus ir kitų atsiskaitymų (tarpinis atsiskaitymas už teoriją, egzaminų sesijos egzaminas) įvertinimai arba jų suma atitinka minimalius teigiamo įvertinimo reikalavimus. Jei įvertinimas nepatenkinamas arba studentas nori aukštesnio įvertinimo užduotį galima perlaikyti dar kartą, bet ne daugiau dviejų kartų. Studentui neleidžiama laikyti sesijos egzamino, jei jis neatliko studijų dalyko modulio kortelėje numatytų užduočių.

Už atliktas praktikas bei parengtas ir apgintas ataskaitas atsiskaitoma įskaityta/neįskaityta. Kai kurios praktikos gali būti vertinamos pažymiu. Šių praktikų sąrašą fakultetų teikimu tvirtina studijų prorektorius. Pažymys apskaičiuojamas taip:

A = D1x1 + D2x2 + D3x3  

čia: A – studento pažymys pagal dešimties balų sistemą;

D1 – įvertinimo už praktikos atlikimą svorio koeficientas;

D2 – įvertinimo už parengtą praktikos ataskaitą svorio koeficientas;

D3 – įvertinimo už praktikos gynimą svorio koeficientas;

(D1 + D2 + D3 = 1.00); 

x1, x2, x3 – atitinkamų praktikos dalių (atlikimas, ataskaitos parengimas, praktikos gynimas) įvertinimai pagal dešimties balų sistemą.

Pateiktas ir apgintas kursinis projektas (KP) ir kursinis darbas (KD) vertinami pažymiu.

Paskelbus kursinių projektų, egzaminų įvertinimus studentas, nesutinkantis su įvertinimu arba dėl egzaminavimo/žinių vertinimo procedūrų pažeidimų, gali raštu pateikti apeliaciją Mechatronikos ir robotikos katedros vedėjui. Jei apeliacija paduodama VGTU, tokiu atveju gavęs apeliaciją, katedros vedėjas sudaro komisiją į kurios sudėtį įeina trys dėstytojai. Jei apeliacinis skundas yra dėl žinių įvertinimo pažeidimo, ketvirtas komisijos narys turi būti iš VGTU studentų atstovybės. Apeliacija nagrinėjama ne ankščiau kaip po trijų darbo dienų, bet ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos. Komisijos nariai, išklausę studentą ir dėstytoją, sprendimą priima balsuodami. Priimto sprendimo kopija yra siunčiama Mechanikos fakulteto dekanui bei VGTU Studentų atstovybei. Jei apeliacija  dėl nepakankamo žinių įvertinimo paduodama TUB, tokiu atveju gavęs apeliaciją Mechanikos inžinerijos fakulteto dekanas prašo rašytinio paaiškinimo iš dėstančio dėstytojo ir priima sprendimą. Sprendimo kopiją nusiunčiama apeliaciją padavusiam studentui.