Magistrinis darbas

Baigiamasis magistro darbas turi būti pagrįstas savarankiškais moksliniais tiriamaisiais ar taikomaisiais tyrimais, žinių taikymu arba parengtas kaip projektas, atskleidžiantis programos tikslus atitinkančius gebėjimus. Baigiamuoju magistro darbu (projektu) magistrantas turi parodyti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties (šakos) darbus, savarankiškai mokytis ir atlikti tos krypties (šakos) tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas pagal universiteto patvirtintus reikalavimus.

Magistrinio darbo įvertinimą sudaro 28 kreditai už rašto darbą bei 2 kreditai už prezentaciją magistrinio darbo gynimo metu. Prezentaciją reikia paruošti likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki magistrinio darbo gynimo. Iki tos dienos studentas turi būti atsiskaitęs už visus dalykus pagal studijų programą.

Studijuojantys Braunšveigo  technikos universitete Mechanikos inžinerijos fakultete magistrinio darbo temą gali pasirinkti ir pradėti ruošti darbą likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams ir ne daugiau kaip 6 mėnesiams iki darbo gynimo. Magistrantas negali rinktis magistrinio darbo temos jeigu turi akademinių skolų.

Iki nurodyto termino baigiamasis darbas turi būti pristatytas vadovui bei recenzentams. Magistrinis darbas fakultete yra patikrinimas ar nėra plagiato. Baigiamasis darbas patikrintas ir apgintas turi būti per šešias savaites nuo darbo pristatymo. Baigiamasis darbas vertinamas dviejų recenzentų, esant galimybei vienas iš VGTU, kitas - iš TUB.